Top Ad unit 728 × 90

Các hàm xử lý mảng trong php

Trong một dự án bất kỳ chúng ta không thể không sử dụng tới mảng, và hôm nay sẽ liệt kê danh sách các hàm cơ bản có tác động đến mảng trong PHP.
Các hàm xử lý mảng trong php - thegioitrithuc.me

Trong bài mình sẽ giới thiệu cho các bạn những hàm sau:
 1. count($array) // hàm đếm số lượng phần tử trong mảng.
 2. array_values($array) // hàm có tác dụng đưa mảng về dạng tuần tự
 3. array_keys($array) // hàm có tác dụng trả về một mảng tuần tự với phần tử key của mảng ban đầu
 4. array_pop($array) // hàm trả về phần tử cuối cùng của mảng
 5. array_push($array,$var,$var...) // hàm có tác dụng thêm phần tử vào mảng
 6. array_shift($array) // hàm xóa phần tử đầu tiên của mảng và trả về phần tử vừa xóa
 7. array_unshift($array, $var, $var...) // hàm thêm 1 hoặc nhiều phần tử vào đầu mảng và trả về số lượng phần tử của mảng sau thêm vào.
 8. array_flip($array) // hàm chuyển đổi key của mảng thành value và ngược lại
 9. sort($array) //hàm sắp xếp lại phần tử trong mảng theo chiều tăng dần và trả về giá trị True nếu thành công.
 10. array_reverse($array) //hàm đảo ngược vị trí của các phần tử
 11. array_merger($array,$array...) //gộp 2 hay nhiều mảng vào thành 1 mảng.
 12. array_rand($array, $number) //hàm lấy ngẫu nhiên key trong mảng với number là số muốn lấy
 13. array_search($keyword,$array) //hàm tìm giá trị của mảng và trả về key của phần tử đó nếu có
 14. array_slice($array,$begin,$lenght) //hàm lấy $lenght phần tử bắt đầu từ $begin trong mảng
 15. array_unique($array) //hàm loại bỏ các phần tử trùng nhau và trả về một mảng mới.
 16. serialize($input) //hàm chuổi đổi môt chuỗi, số, mảng, object thành một chuỗi mã hóa.
 17. unserialize($input) //hàm decode chuỗi đã được mã hóa bởi hàm serialize.
 18. array_key_exists($key,$array) //hàm kiểm tra tồn tại $key không. Trả về TRUE nếu tồn tại và ngược lại
 19. in_array($value,$array) //hàm kiểm tra xem có tồn tại giá trị không. Nếu có trả về true và ngược lại.
 20. array_diff($array1,$array2,..) //hàm trả về mảng chứa các phần tử có trong mảng 1 mà không có trong mảng 2,...
 21. array_diff_assoc($array1,$array2,...) //hàm trả về mảng chứa các phần tử có trong mảng 1 mà không có trong mảng 2,...
 22. array_intersect($array1,$array2,..) //hàm trả về mảng các phần tử giống nhau về giá trị các mảng
 23. array_intersect_assoc($array1,$array2,..) //hàm trả về mảng các phần tử giống nhau về giá trị và key trong các mảng
 24. is_array($array) //hàm kiểm tra xem biến có phải là mảng không.
Các hàm xử lý mảng trong php Reviewed by Thế Giới Tri Thức on tháng 8 22, 2018 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

All Rights Reserved by THẾ GIỚI TRI THỨC © 2018
Thiết kế bởi: THẾ GIỚI TRI THỨC

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.