Top Ad unit 728 × 90

Thay đổi giao diện của imageView

Chào các bạn!

Hôm nay tôi chia sẻ một bài viết cho hình dạng tùy chỉnh hình ảnh xem trong Android bằng vải. Không có thư viện cần thiết, sử dụng vải bạn có thể thực hiện bất kỳ loại hình dạng với mã java đơn giản. Bạn có thể thực hiện bất kỳ hình dạng vòng tròn như-, hình bầu dục, hình tam giác, lục giác hoặc bất cứ điều gì khác. Dưới đây là mã bản sao cho họ theo nhu cầu của bạn. 

1)MainActivity.java-

package com.androidhub4you.crop;
import android.app.Activity;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.BitmapFactory;
import android.os.Bundle;
import android.widget.ImageView;
public class MainActivity extends Activity {
      
       private ImageView imageViewRound;
       private ImageView imageViewOval;
       private ImageView imageViewTriangle;
       private ImageView imageViewHexaGon;
       @Override
       protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
              super.onCreate(savedInstanceState);
              setContentView(R.layout.activity_main);
              imageViewRound=(ImageView)findViewById(R.id.imageView_round);
              imageViewOval=(ImageView)findViewById(R.id.imageView_oval);
              imageViewTriangle=(ImageView)findViewById(R.id.imageView_triangle);
              imageViewHexaGon=(ImageView)findViewById(R.id.imageView_hexagon);
             
              Bitmap icon = BitmapFactory.decodeResource(getResources(),R.drawable.pic1);
             
              imageViewRound.setImageBitmap(icon);
              imageViewOval.setImageBitmap(icon);
              imageViewTriangle.setImageBitmap(icon);
              imageViewHexaGon.setImageBitmap(icon);
             
             
       }
      
}


2)activity_main.xml-

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:gravity="center"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".MainActivity" >
    <com.androidhub4you.crop.RoundedImageView
        android:id="@+id/imageView_round"
        android:layout_width="100dp"
        android:layout_height="100dp"
        android:layout_marginTop="15dp"
        android:src="@drawable/ic_launcher" />
    <com.androidhub4you.crop.OvalImageView
        android:id="@+id/imageView_oval"
        android:layout_width="100dp"
        android:layout_height="100dp"
        android:layout_marginTop="15dp"
        android:src="@drawable/ic_launcher" />
    <com.androidhub4you.crop.TriangleImageView
        android:id="@+id/imageView_triangle"
        android:layout_width="100dp"
        android:layout_height="100dp"
        android:layout_marginTop="15dp"
        android:src="@drawable/ic_launcher" />
    <com.androidhub4you.crop.HexagonImageView
        android:id="@+id/imageView_hexagon"
        android:layout_width="100dp"
        android:layout_height="100dp"
        android:layout_marginTop="15dp"
        android:src="@drawable/ic_launcher" />
</LinearLayout>


hình tròn:

package com.androidhub4you.crop;
import android.content.Context;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.Bitmap.Config;
import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Color;
import android.graphics.Paint;
import android.graphics.PorterDuff.Mode;
import android.graphics.PorterDuffXfermode;
import android.graphics.Rect;
import android.graphics.drawable.BitmapDrawable;
import android.graphics.drawable.Drawable;
import android.util.AttributeSet;
import android.widget.ImageView;
public class RoundedImageView extends ImageView {
       public RoundedImageView(Context ctx, AttributeSet attrs) {
              super(ctx, attrs);
       }
       @Override
       protected void onDraw(Canvas canvas) {
              Drawable drawable = getDrawable();
              if (drawable == null) {
                     return;
              }
              if (getWidth() == 0 || getHeight() == 0) {
                     return;
              }
              Bitmap b = ((BitmapDrawable) drawable).getBitmap();
              Bitmap bitmap = b.copy(Bitmap.Config.ARGB_8888true);
              int w = getWidth(), h = getHeight();
              Bitmap roundBitmap = getRoundedCroppedBitmap(bitmap, w);
              canvas.drawBitmap(roundBitmap, 0, 0, null);
       }
       public static Bitmap getRoundedCroppedBitmap(Bitmap bitmap, int radius) {
              Bitmap finalBitmap;
              if (bitmap.getWidth() != radius || bitmap.getHeight() != radius)
                     finalBitmap = Bitmap.createScaledBitmap(bitmap, radius, radius,
                                  false);
              else
                     finalBitmap = bitmap;
              Bitmap output = Bitmap.createBitmap(finalBitmap.getWidth(),
                           finalBitmap.getHeight(), Config.ARGB_8888);
              Canvas canvas = new Canvas(output);
              final Paint paint = new Paint();
              final Rect rect = new Rect(0, 0, finalBitmap.getWidth(),
                           finalBitmap.getHeight());
              paint.setAntiAlias(true);
              paint.setFilterBitmap(true);
              paint.setDither(true);
              canvas.drawARGB(0, 0, 0, 0);
              paint.setColor(Color.parseColor("#BAB399"));
              canvas.drawCircle(finalBitmap.getWidth() / 2 + 0.7f,
                           finalBitmap.getHeight() / 2 + 0.7f,
                           finalBitmap.getWidth() / 2 + 0.1f, paint);
              paint.setXfermode(new PorterDuffXfermode(Mode.SRC_IN));
              canvas.drawBitmap(finalBitmap, rect, rect, paint);
              return output;
       }
}
Hình bầu dục:

package com.androidhub4you.crop;
import android.content.Context;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.Bitmap.Config;
import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Color;
import android.graphics.Paint;
import android.graphics.PorterDuff.Mode;
import android.graphics.PorterDuffXfermode;
import android.graphics.Rect;
import android.graphics.RectF;
import android.graphics.drawable.BitmapDrawable;
import android.graphics.drawable.Drawable;
import android.util.AttributeSet;
import android.widget.ImageView;
public class OvalImageView extends ImageView {
       public OvalImageView(Context ctx, AttributeSet attrs) {
              super(ctx, attrs);
       }
       @Override
       protected void onDraw(Canvas canvas) {
              Drawable drawable = getDrawable();
              if (drawable == null) {
                     return;
              }
              if (getWidth() == 0 || getHeight() == 0) {
                     return;
              }
              Bitmap b = ((BitmapDrawable) drawable).getBitmap();
              Bitmap bitmap = b.copy(Bitmap.Config.ARGB_8888true);
              int w = getWidth(), h = getHeight();
              Bitmap roundBitmap = getOvalCroppedBitmap(bitmap, w);
              canvas.drawBitmap(roundBitmap, 0, 0, null);
       }
       public static Bitmap getOvalCroppedBitmap(Bitmap bitmap, int radius) {
              Bitmap finalBitmap;
              if (bitmap.getWidth() != radius || bitmap.getHeight() != radius)
                     finalBitmap = Bitmap.createScaledBitmap(bitmap, radius, radius,
                                  false);
              else
                     finalBitmap = bitmap;
              Bitmap output = Bitmap.createBitmap(finalBitmap.getWidth(),
                           finalBitmap.getHeight(), Config.ARGB_8888);
              Canvas canvas = new Canvas(output);
              Paint paint = new Paint();
              final Rect rect = new Rect(0, 0, finalBitmap.getWidth(),
                           finalBitmap.getHeight());
              paint.setAntiAlias(true);
              paint.setFilterBitmap(true);
              paint.setDither(true);
              canvas.drawARGB(0, 0, 0, 0);
              paint.setColor(Color.parseColor("#BAB399"));
              RectF oval = new RectF(0, 0, 130, 150);
              canvas.drawOval(oval, paint);
              paint.setXfermode(new PorterDuffXfermode(Mode.SRC_IN));
              canvas.drawBitmap(finalBitmap, rect, oval, paint);
              return output;
       }
}

Hình tam giác:

package com.androidhub4you.crop;
import android.content.Context;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.Bitmap.Config;
import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Color;
import android.graphics.Paint;
import android.graphics.Path;
import android.graphics.Point;
import android.graphics.PorterDuff.Mode;
import android.graphics.PorterDuffXfermode;
import android.graphics.Rect;
import android.graphics.drawable.BitmapDrawable;
import android.graphics.drawable.Drawable;
import android.util.AttributeSet;
import android.widget.ImageView;
public class TriangleImageView extends ImageView {
       public TriangleImageView(Context ctx, AttributeSet attrs) {
              super(ctx, attrs);
       }
       @Override
       protected void onDraw(Canvas canvas) {
              Drawable drawable = getDrawable();
              if (drawable == null) {
                     return;
              }
              if (getWidth() == 0 || getHeight() == 0) {
                     return;
              }
              Bitmap b = ((BitmapDrawable) drawable).getBitmap();
              Bitmap bitmap = b.copy(Bitmap.Config.ARGB_8888true);
              int w = getWidth(), h = getHeight();
              Bitmap roundBitmap = getRoundedCroppedBitmap(bitmap, w);
              canvas.drawBitmap(roundBitmap, 0, 0, null);
       }
       public static Bitmap getRoundedCroppedBitmap(Bitmap bitmap, int radius) {
              Bitmap finalBitmap;
              if (bitmap.getWidth() != radius || bitmap.getHeight() != radius)
                     finalBitmap = Bitmap.createScaledBitmap(bitmap, radius, radius,
                                  false);
              else
                     finalBitmap = bitmap;
              Bitmap output = Bitmap.createBitmap(finalBitmap.getWidth(),
                           finalBitmap.getHeight(), Config.ARGB_8888);
              Canvas canvas = new Canvas(output);
              Paint paint = new Paint();
              final Rect rect = new Rect(0, 0, finalBitmap.getWidth(),
                           finalBitmap.getHeight());
              Point point1_draw = new Point(75, 0);
              Point point2_draw = new Point(0, 180);
              Point point3_draw = new Point(180, 180);
              Path path = new Path();
              path.moveTo(point1_draw.x, point1_draw.y);
              path.lineTo(point2_draw.x, point2_draw.y);
              path.lineTo(point3_draw.x, point3_draw.y);
              path.lineTo(point1_draw.x, point1_draw.y);
              path.close();
              canvas.drawARGB(0, 0, 0, 0);
              paint.setColor(Color.parseColor("#BAB399"));
              canvas.drawPath(path, paint);
              paint.setXfermode(new PorterDuffXfermode(Mode.SRC_IN));
              canvas.drawBitmap(finalBitmap, rect, rect, paint);
              return output;
       }
}hình dạng lục giác:

package com.androidhub4you.crop;
import android.content.Context;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.Bitmap.Config;
import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Color;
import android.graphics.Paint;
import android.graphics.Path;
import android.graphics.Point;
import android.graphics.PorterDuff.Mode;
import android.graphics.PorterDuffXfermode;
import android.graphics.Rect;
import android.graphics.drawable.BitmapDrawable;
import android.graphics.drawable.Drawable;
import android.util.AttributeSet;
import android.widget.ImageView;
public class HexagonImageView extends ImageView {
       public HexagonImageView(Context ctx, AttributeSet attrs) {
              super(ctx, attrs);
       }
       @Override
       protected void onDraw(Canvas canvas) {
              Drawable drawable = getDrawable();
              if (drawable == null) {
                     return;
              }
              if (getWidth() == 0 || getHeight() == 0) {
                     return;
              }
              Bitmap b = ((BitmapDrawable) drawable).getBitmap();
              Bitmap bitmap = b.copy(Bitmap.Config.ARGB_8888true);
              int w = getWidth(), h = getHeight();
              Bitmap roundBitmap = getRoundedCroppedBitmap(bitmap, w);
              canvas.drawBitmap(roundBitmap, 0, 0, null);
       }
       public static Bitmap getRoundedCroppedBitmap(Bitmap bitmap, int radius) {
              Bitmap finalBitmap;
              if (bitmap.getWidth() != radius || bitmap.getHeight() != radius)
                     finalBitmap = Bitmap.createScaledBitmap(bitmap, radius, radius,
                                  false);
              else
                     finalBitmap = bitmap;
              Bitmap output = Bitmap.createBitmap(finalBitmap.getWidth(),
                           finalBitmap.getHeight(), Config.ARGB_8888);
              Canvas canvas = new Canvas(output);
              Paint paint = new Paint();
              final Rect rect = new Rect(0, 0, finalBitmap.getWidth(),
                           finalBitmap.getHeight());
              Point point1_draw = new Point(75, 0);
              Point point2_draw = new Point(0, 50);
              Point point3_draw = new Point(0, 100);
              Point point4_draw = new Point(75, 150);
              Point point5_draw = new Point(150, 100);
              Point point6_draw = new Point(150, 50);
              Path path = new Path();
              path.moveTo(point1_draw.x, point1_draw.y);
              path.lineTo(point2_draw.x, point2_draw.y);
              path.lineTo(point3_draw.x, point3_draw.y);
              path.lineTo(point4_draw.x, point4_draw.y);
              path.lineTo(point5_draw.x, point5_draw.y);
              path.lineTo(point6_draw.x, point6_draw.y);
              path.close();
              canvas.drawARGB(0, 0, 0, 0);
              paint.setColor(Color.parseColor("#BAB399"));
              canvas.drawPath(path, paint);
              paint.setXfermode(new PorterDuffXfermode(Mode.SRC_IN));
              canvas.drawBitmap(finalBitmap, rect, rect, paint);
              return output;
       }

}

Xem thêm: Cài đặt môi trường - Lập trình Android

 
Thay đổi giao diện của imageView Reviewed by Thế Giới Tri Thức on tháng 9 10, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

All Rights Reserved by THẾ GIỚI TRI THỨC © 2018
Thiết kế bởi: THẾ GIỚI TRI THỨC

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.