Top Ad unit 728 × 90

Mở và đọc file từ Assets


Hôm nay tôi sẽ chia sẻ các mã quan trọng của tài sản. Làm thế nào để mở tập tin và đọc các file từ thư mục Assets. Trong kịch bản đó, có một lớp trong AssetManager API Android.Mở file với AssetManager

package app.test;
  
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.StringTokenizer;
  
import android.app.Activity;
import android.content.res.AssetManager;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;
  
public class Test extends Activity {


      
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        TextView tv = new TextView(this);
        setContentView(tv);
        try {
            AssetManager manager = getAssets();
            InputStream mInput = manager.open("data.csv");
            byte[] data = new byte[128];
            mInput.read(data);
            mInput.close();
              
        } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
      
    }
  
}


Đọc file với AssetManager.

package app.test;
  
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
  
import android.app.Activity;
import android.content.res.AssetManager;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;
  
public class Test extends Activity {
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    TextView textView = new TextView(this);
    setContentView(textView);
    AssetManager assetManager = getAssets();
    InputStream inputStream = null;
    try {
      inputStream = assetManager.open("/text.txt");
      String text = loadTextFile(inputStream);
      textView.setText(text);
    } catch (IOException e) {
      textView.setText("Couldn't load file");
    } finally {
      if (inputStream != null)
        try {
          inputStream.close();
        } catch (IOException e) {
          textView.setText("Couldn't close file");
        }
    }
  }
  
  public String loadTextFile(InputStream inputStream) throws IOException {
    ByteArrayOutputStream byteStream = new ByteArrayOutputStream();
    byte[] bytes = new byte[4096];
    int len = 0;
    while ((len = inputStream.read(bytes)) > 0)
      byteStream.write(bytes, 0, len);
    return new String(byteStream.toByteArray(), "UTF8");
  }
}

Xem thêm

Mở và đọc file từ Assets Reviewed by Thế Giới Tri Thức on tháng 9 10, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

All Rights Reserved by THẾ GIỚI TRI THỨC © 2018
Thiết kế bởi: THẾ GIỚI TRI THỨC

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.