Top Ad unit 728 × 90

Làm việc với Collection (tập hợp)

Chào các bạn!
Sau thời gian nghỉ lễ hôm nay mình mới có thời gian để tiếp tục loạt bài lâp trình android của mình và trước khi vào bài ngày hôm nay chúng ta đi ôn tập lại một chút kiến thức của bài hôm trước nhé!
Ở bài hôm trước chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về Làm việc với String (chuỗi), Array (mảng)
trong bài đó mình đã nêu cho các bạn hiểu và cách làm việc với các thành phần quan trọng đó và bài ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về collection.Trước tiên để hiểu được collection là gì thì chúng ta sang phần đầu tiên của bài nhé!Khái niệm Collection, điểm mạnh của collection so với mảng.
 • Để giải quyết hạn chế của mảng ta dùng collection.
 • Collection bản chất là tập các lớp dùng để lưu trữ danh sách và có khả năng tự động co giãn khi danh sách thay đổi như thêm, sửa, xóa, chèn phần tử,..
 • Hai lớp Collection thường được sử dụng nhiều nhất là ArrayList và Hashmap.
Trên đây mình đã nêu khái niệm về collection trong java xong cho các bạn rồi! Cơ bản của Collection là một mảng dữ liệu tuy nhiên nói khác với mảng một chỗ là nó có thể tự động thay đổi kích thước của mình mà chúng ta không cần phải động vào đó. Bây giờ chúng ta tiếp tục vào chi tiết từng lớp một nhé!

1. ArrayList

Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu về lớp ArrayList (mình sẽ gọi nó là Array cho ngắn nhé các bạn!) trong java nhé!
Lớp ArrayList sử dụng cấu trúc mảng để lưu trữ phần tử, tuy nhiên có hai đặc điểm khác mảng:
 • Không cần khai báo trước kiểu phần tử.
 • Không cần xác định số lượng phần tử (kích thước mảng).
 • Nó có khả năng truy cập phần tử ngẫu nhiên (Do được kế thừa tử interface RandomAccess).
Để sử dụng đươc Array chúng ta cần khai báo nó và phương thức khai báo như sau:
 • ArrayList().
 • ArrayList(Collection c).
 • ArrayList(int initialCapactity).
Khi khởi tạo xong chúng ta tiếp tục đi xử lý nó nhé! Để xử lý được nó chúng ta thông qua các phương thức chính sau đây:
 • add(Object o).
 • remove(Object o).
 • get(int index)
 • size().
 • isEmpty().
 • contains(Object o).
 • clear().
Và để các bạn hiểu rõ hơn về array này chúng ta cùng nhau xem ví dụ sau nhé:
public static void main(String[] args){
      ArrayList a = new ArrayList();
      Point p = new Point(1,1);
                Integer  i = new Integer(2);
                Double d = new Double(3);
               a.isEmpty();   // kết quả là danh sách rỗng
               a.add(p); a.add(i); a.add(d);
               a.size() // kết quả là 3.
               a.remove(d);
}
Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về ArrayList trong java xong. Tiếp theo cũng là cái cuối cùng đấy là HashMap. Tìm hiểu HashMap chúng ta cũng có ba phần đấy: giới thiệu, phương thức khởi tạo, các phương thức chính và ví dụ.
Ok chúng ta bắt đầu, HashMap là kiểu tập hợp từ điển, HashMap cho phép truy cập trực tiếp tới đối tượng bằng khóa duy nhất của nó. Cả hai khóa và đối tượng có thể thuộc bất kỳ kiểu nào.

Phương thức khởi tạo:

 1. HashMap();
 2. HashMap(Object o);
 3. HashMap(int capacity);

Các phương thức chính

 1. put(Object key, Object value);
 2. get(Object key);
 3. remove(Object key);
 4. containsKey(Object key);
 5. containsValue(Object value);
 6. size();
 7. isEmpty();
Cuối cùng là ví dụ để các bạn hiểu hơn về HashMap:

HashMap<String, SinhVien> sv = new HashMap<String, SinhVien>();
  SinhVien s1 = new SinhVien("12345-12", "Nguyễn Văn An");  SinhVien s2 = new SinhVien("98765-00", "Trần Thị Nga");  SinhVien s3 = new SinhVien("71024-91", "Lê Thị Thùy");  sv.put(s1.getMaSo(), s1);  sv.put(s2.getMaSo(), s2);  sv.put(s3.getMaSo(), s3);  String ms = "98765-00";  System.out.println("Hãy nhập mã số sinh viên = " + ms);  SinhVien x = sv.get(ms);  if (x != null)  System.out.println("Đã tìm thấy! Tên = " + x.getTen());  else  // không có Student nào như vậy  System.out.println("Mã số không hợp lệ: " + ms);

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về Collection trong Java rồi! Và bài cũng khá dài rồi nên mình sẽ dừng tại đây nhé! hẹn các bạn trong bài sau nhé!


Các bạn có thể xem thêm:


Làm việc với Collection (tập hợp) Reviewed by Thế Giới Tri Thức on tháng 9 05, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

All Rights Reserved by THẾ GIỚI TRI THỨC © 2018
Thiết kế bởi: THẾ GIỚI TRI THỨC

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.